Revidendi kohustused

Revidendi kohustuseks on anda hinnang selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt ning kas aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu (korteriühistu) finantstulemust ja majanduslikku seisundit. Peale eelneva on revidendi kohustuseks veenduda selles, et juhatuse tegevus ja raamatupidamine on korraldatud seadusega määratud viisil.

Revisjoni käigus tutvub revident mittetulundusühingu (korteriühistu) tegevust puudutava dokumentatsiooniga, s.h. juhatuse koosolekute ja üldkoosoleku protokollidega, aruandeaastaks kinnitatud majandustegevuse aastakavaga, sõlmitud lepingute, pakkumiste, tü¨de üleandmis- ja vastuvõtuaktidega, raamatupidamise algdokumentidega, kulude jaotamisega väljamaksetega pangakontolt, maksude arvestustega.

Revisjoni tulemustest esitab revident aruande.