Revidendi kohustused

Revident esitab aruande ja arvamuse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt ning kas aastaaruanne annab õiglase ülevaate korteriühistu finantsseisundist, -tulemusest ja rahavoogudest ning selles esitatud informatsioon on asjakohane ja tõepärane.

Revisjoni käigus tutvub revident mittetulundusühingu (korteriühistu) tegevust puudutava dokumentatsiooniga, s.h. juhatuse koosolekute ja üldkoosoleku protokollidega, aruandeaastaks kinnitatud majandustegevuse aastakavaga, sõlmitud lepingute, pakkumiste, tü¨de üleandmis- ja vastuvõtuaktidega, raamatupidamise algdokumentidega, kulude jaotamisega väljamaksetega pangakontolt, maksude arvestustega.

Revisjoni tulemustest esitab revident aruande.