Revisjon OÜ pakub revideerimisteenust mittetulundusühingutele ja korteriühistutele.

Revideerimine on vajalik selleks, et veenduda:

  1. kas juhatus täidab oma põhikirjalisi kohustusi ning on täitnud oma kohustusi juhatuse liikmelt oodatava hoolsusega
  2. kas raamatupidamine on korraldatud vastavalt EV seadustele
  3. kas täidetakse üldkoosoleku poolt kinnitatud majandustegevuse aastakava
  4. kas majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt EV Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditele?

Mittetulundusühingute (MTÜ) seaduse § 34 (1) alusel teostab üldkoosolek järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

MTÜ seaduse § 34 (2) alusel peavad juhatuse liikmed võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

MTÜ seaduse § 19 (1) lg 4 alusel üldkoosoleku pädevuses on juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine.

Vastavalt MTÜ seaduse § 35 juhatus korraldab mittetulundusühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

Revisjone viib läbi revident Mariza Kaubisch