Revisjon OÜ pakub revideerimisteenust


Revisjoni eesmärk on selgitada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt ning kas aastaaruanded annavad õiglase ülevaate korteriühistu finantsseisundist, -tulemusest ja rahavoogudest ning selles esitatud informatsioon on asjakohane ja tõepärane.

Revisjon viiakse läbi lähtuvalt Audiitorkogu juhendmaterjalile arvestusalase revisjoni läbiviimise kohta. Revisjoni käigus tutvub revident revideeritava majandusaasta tegevust puudutava dokumentatsiooniga: raamatupidamise algdokumentidega, väljamaksetega pangakontodelt, maksude arvestustega, lepingutega, tööde üleandmise- ja vastuvõtuaktidega, majandusaastaks kehtestatud majanduskavaga, kulude jaotamisega korteriühistu liikmetele.

Lisaks kontrollitakse revidendi poolt:

  1. kas üldkoosoleku(te) kokkukutsumine, hääletamine ja läbiviimine vastas korteriühistu põhikirjale, mittetulundusühingute seadusele, korteriomandi- ja korteriühistuseadusele
  2. kas üldkoosolek, kus kinnitati majandusaasta aruanne, majanduskava, juhatuse tasud, oli otsustusvõimeline
  3. kas juhatuse poolt koostatud ja liikmete üldkoosolekule kehtestamiseks esitatud majanduskavas on majandamiskulude määramine vastav põhikirjale, seadustele või korteriomanike kokkulepetele
  4. kas tegelik majandamiskulude määramine vastab kehtestatud majanduskavale või korteriomanike kokkulepetele
  5. kas juhatuse liikmete volitused kehtisid revideeritaval perioodil.

Revideerimise läbiviimiseks vajalikud dokumendid

Hinnapakkumine raamatupidamisele
Revisjoni läbiviimiseks esialgsed dokumendid

NB! Vajalik on Adobe Reader või Foxit Reader (sarnase pdf tarkvara) olemasolu.